Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zrównoważony rozwój i biznes – kluczowa rola specjalistów ds. finansów

efekcie presji ze strony regulatorów, inwestorów, kredytodawców, ale także pracowników konsumentów – tym dużej mierze młodego pokolenia – firmy na całym świecie muszą rozwijać się sposób bardziej odpowiedzialny zrównoważony. Konieczne jest do tego przyjęcie strategii uwzględniającej czynniki ESG (ang. Environment, Social, Governance), czym ogromną rolę odgrywają specjaliści ds. finansów.

Zmiany klimatyczne ochrona środowiska od kilku lat znajdują się kręgu zainteresowania młodego pokolenia. Jak wynika 10. edycji badania firmy doradczej Deloitte Global Millennial and Gen Survey 2021, 28% młodych ludzi zaczęło korzystać lub korzysta częściej usług firm, których produkty są korzystne dla środowiska bądź jakikolwiek sposób wpływają na zmiany klimatu. Działania zakresie ESG wpływają też na skuteczną rekrutację talentów. Osoby szukające pracy coraz częściej zwracają uwagę na pozapłacowe aspekty zatrudnienia. Istotnym elementem wpływającym na wybór pracodawcy może być np. wprowadzona polityka równości czy wysokiej jakości ład korporacyjny.

Wraz upowszechnieniem inicjatyw zakresie ESG rośnie zapotrzebowanie na dane dotyczące tego typu wskaźników weryfikację ujawnianych informacji. Ponieważ są one coraz częściej wykorzystywane przez rynki kapitałowe, udziałowców, konsumentów, także ogół społeczeństwa do podejmowania decyzji, muszą być rzetelne wiarygodne. Raportowanie pozafinansowe staje się więc jednym nowych obszarów działań specjalistów ds. rachunkowości zarządczej. Ich kluczowa rola we wspieraniu zarządu kierownictwa wyższego szczebla oznacza też, że coraz częściej pomagają integrować ESG ze strategią biznesową działalnością organizacji.

Wpływ ESG na biznes

Pozycja rynkowa danej firmy – jej postrzeganie przez klientów inwestorów – coraz większym stopniu zależy od wskaźników ESG, które obejmują dbałość środowisko, kwestie społeczne sposób prowadzenia biznesu (np. ślad węglowy organizacji to, jak zmniejsza ona zużycie wody, współpracuje lokalnymi społecznościami, dba kwestie pracownicze różnorodność kadr oraz jaką ma politykę obszarze etyki prowadzeniu biznesu przeciwdziałaniu korupcji).

Firmy, które nie będą przykładać odpowiedniej wagi do raportowania tego typu czynników pozafinansowych, muszą się liczyć m.in. utrudnionym lub droższym dostępem do kapitału. Będą rozliczane wykonania celów zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej ładu korporacyjnego niemal takim samym stopniu jak przypadku wyników finansowych.

Im szybciej przedsiębiorstwa zrozumieją, jaki sposób trzy filary ESG wpływają na ich strategię model biznesowy, tym szybciej bardziej będą stawać się odporne (ang. resilientna wyzwania przyszłości. Jak dowodzi raport Reimagining Performance Management, opracowany przez AICPA & CIMA we współpracy ze Światową Radą Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), organizacje ponoszące obecnie odpowiedzialność wobec szerokiego grona interesariuszy – klientów, pracowników, dostawców – podlegają ocenie wpływu swojej działalności za kwestie społeczne środowiskowe, co ma kluczowe znaczenie dla budowania przez nie zrównoważonego biznesu.

ESG siłą napędową organizacji

Według globalnych danych, 80% wartości firm wykracza obecnie poza bilans finansowy, opierając się często na takich aktywach niematerialnych, jak: silna marka, zaangażowanie pracowników czy technologiczny know-how. Co więcej, jak wskazuje badanie EY CEO Survey 2022, 82% prezesów na świecie postrzega ESG jako siłę napędową działalności ich firm kolejnych pięciu latach, 81% CEO deklaruje przygotowywanie nowych zrównoważonych produktów usług – dowodzi badanie United Nations Global Compact Accenture Climate leadership in the eleventh hour.

Specjaliści ds. finansów mogą pomóc przekształcić wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem możliwości poprzez ich szybką identyfikację odpowiednie komunikowanie. Ich rola kontekście ESG obejmuje m.in.:

  • analizę wyzwań możliwości, które napędzają wzrost umożliwiają zrównoważone, długoterminowe tworzenie wartości firmie,
  • wdrożenie sprawozdawczości zintegrowanej najlepszych praktyk tym związanych,
  • wprowadzenie wymogów standardów określonych przez unijną dyrektywę CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive),
  • rozwój narzędzi wspierających raportowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju,
  • współpracę audytorami (wewnętrznymi zewnętrznymi) zakresie rewizji informacji dotyczących ESG,
  • wspieranie zarządu, kierownictwa wyższego szczebla dyrektorów organizacji,
  • ocenę projektów inwestycyjnych związanych inicjatywami ESG,
  • zapewnienie rzetelności wiarygodności informacji dotyczących ESG.

Chcąc przygotować firmy na wyzwania przyszłości wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata, AICPA & CIMA zapewnia specjalistom ds. finansów szkolenia, wsparcie dostęp do zasobów – także zakresu zrównoważonego rozwoju – których potrzebują, aby móc zastosować swoje umiejętności obliczu tych zmian. Pomoże im to szybko rozwinąć skrzydła, dzięki czemu, wykorzystując informacje finansowe niefinansowe, będą mogli pozytywnie oddziaływać na środowisko społeczeństwo, pomagać organizacjom realizacji długoterminowych strategii biznesowych oraz odkrywać nowe możliwości.

Warto wspomnieć, że ramach wybranych kierunków specjalizacji na najlepszych uczelniach Polsce realizowany jest Program CIMA na Uczelni, który umożliwia zdobycie certyfikatu bądź dyplomu CIMA już trakcie studiów. Rekrutacja rozpoczyna się październiku.

Paweł Rozen,

Lead Manager, University Partnerships, Europe, AICPA & CIMA