Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Politechnika Krakowska uruchamia nowe kierunki studiów

Biotechnologia przemysłowa na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz informatyka materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki to nowe kierunki na studiach I stopnia, które poszerzą ofertę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej w nowym roku akademickim 2024/2025. Na studiach magisterskich na PK nowością będzie kierunek energetyka jądrowa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Nowe propozycje Politechniki to odpowiedź na potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz dynamiczny rozwój sektorów rynku, z którymi są powiązane. Bogatą ofertę uczelni, w której znajdzie się w nowym roku akademickim ponad 30 kierunków studiów I stopnia w j. polskim i angielskim, będzie można poznać podczas Dnia Otwartego PK w piątek 19 kwietnia 2024 r. Na uczestniczki i uczestników wydarzenia czekają prezentacje wydziałów i kierunków studiów, liczne warsztaty i konkursy, a także spotkania z wykładowcami i studentami Politechniki. Po raz kolejny uczelnia włącza się swoim Dniem Otwartym w ogólnopolską akcję „Dziewczyny na politechniki”.

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju

 Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej to kierunek przyszłości –  dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii (ekotechnologii) i wdrażaniem ich w przemyśle i gospodarce komunalnej. Kierunek wykształci specjalistów gotowych, by w sposób kompleksowy łączyć najnowszą wiedzę techniczną z troską o zachowanie zasobów środowiska. Będą przygotowani m.in. do opracowywania i stosowania technologii nisko- i bezodpadowych, wykorzystania bezemisyjnych źródeł energii, wprowadzania innowacyjnych materiałów i technologii do procesów produkcyjnych oraz wdrażania zasad gospodarki cyrkulacyjnej. Zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce i na świecie będzie coraz większe. Szczególnie cenni będą absolwenci uczelni technicznych, umiejący wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, także te bazujące na sztucznej inteligencji (AI), rozumiejący znaczenie nowych modeli biznesowych (np. start-upów) oraz dysponujący aktualną wiedzą na tematy prawne, społeczne i ekonomiczne związane z nowymi technologiami.

 – Uważamy, że absolwent kierunku „ekotechnologie dla zrównoważonego rozwojupowinien zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności, nie ograniczające się jedynie do zagadnień technicznych. Musi dostrzegać i rozumieć, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze życie i otaczające nas środowisko oraz jakie wywołują skutki społeczne i ekonomiczne – mówi dr inż. Piotr Beńko, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej.

Program kształcenia kierunku będzie interdyscyplinarny.  – Tematyka zajęć jest bardzo rozległa i obejmuje m.in. odnawialne źródła energii, podstawy procesów i technologii przemysłowych, technologie związane z ochroną powietrza, wody i gleby, monitoring zanieczyszczeń, odzysk materiałów i energii, podstawy AI oraz nanotechnologie i nowoczesne materiały. Wiedza techniczna uzupełniona jest przedmiotami o profilu prawnym, społecznym i ekonomicznym oraz przedmiotami o charakterze humanistycznym – tłumaczy dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK, kierownik Katedry Technologii Środowiskowych na WIŚiE. Kierunek ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju mocno nastawiony jest na rozwój umiejętności praktycznych. W programie studiów zaplanowano wiele aktywności laboratoryjnych i seminariów, a także zajęć prowadzonych przez specjalistów – praktyków z przemysłu.

 Absolwenci kierunku ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju zyskają wysokiej jakości wykształcenie techniczne połączone z dodatkowymi umiejętnościami i wiedzą. Będą mogli znaleźć zatrudnienie w każdej gałęzi przemysłu w działach ochrony środowiska, zakładach gospodarki komunalnej, administracji różnych szczebli zarządzającej większością usług komunalnych czy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Przedmiotem obowiązkowym dla rekrutujących się na ten kierunek absolwentów szkół średnich jest matematyka. Oprócz niej powinni także zdać maturę z jednego z przedmiotów charakterystycznych, są to do wyboru: fizyki lub fizyka i astronomii lub informatyki, chemii, biologii lub geografii.

 Biotechnologia przemysłowa

Kadra Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej przez wiele lat realizowała kierunek biotechnologia, a obecnie czerpiąc z bogatych doświadczeń przygotowała unowocześnioną jego wersję, która jeszcze mocniej skupia się na praktycznych aspektach. – Biotechnologia przemysłowa jest interdyscyplinarną dziedziną bazującą na naukach przyrodniczych i technicznych. To intensywnie rozwijająca się i nowoczesna dziedzina przemysłu, ukierunkowana na tworzenie rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbająca o jakość życia przyszłych pokoleń – mówi dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh. Biotechnologia przemysłowa wykorzystuje systemy biologiczne (enzymy, drobnoustroje, grzyby, algi itd.) w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opracowane w ten sposób technologie zastępują przestarzałe już rozwiązania oparte w dużym stopniu wyłącznie na procesach chemicznych, często nieekologicznych i ekonomicznie nieopłacalnych.

Podczas studiów na kierunku biotechnologia przemysłowa, studenci zdobędą m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych technik laboratoryjnych, mikrobiologii przemysłowej, procesów biotechnologicznych w przemyśle oraz szeroko rozumianej inżynierii i technologii chemicznej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych, laboratoriach badawczo-rozwojowych czy nowoczesnych start-upach.

Osoby, które chciałyby rozpocząć studia na kierunku biotechnologia przemysłowa muszą zdać maturę z jednego z przedmiotów obowiązkowych. Wybierać mogą pomiędzy matematyką, fizyką, fizyką i astronomią, chemią lub biologią. Dodatkowo wymagana jest matura z jednego z przedmiotów charakterystycznych, takich jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia lub biologia. Rekrutujący się na ten kierunek absolwenci techników (technik analityk, ochrony środowiska lub technologii chemicznej) mogą także za punkty z przedmiotu do wyboru potraktować wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

Informatyka materiałowa

 Informatyka materiałowa to nowy obszar badań, połączenie wiedzy o budowie materiałów z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi do analizy danych. Jej celem jest optymalne wykorzystanie technik obliczeniowych oraz zwiększenie ich efektywności w zagadnieniach modelowania i projektowania materiałów. Tam w inżynierii materiałowej, gdzie do tej pory podstawowym narzędziem był eksperyment wykonywany w laboratorium, wkracza informatyka: symulacje, eksperyment numeryczny.  – Celem tej dyscypliny jest zarówno badanie, jak i projektowanie materiałów o pożądanych właściwościach, wykorzystywanych w tak różnych dziedzinach jak elektronika, budownictwo czy medycyna. Informatyka materiałowa to modelowy przykład interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy – łączy elementy informatyki, fizyki, chemii i materiałoznawstwa – wyjaśnia dr hab. Olga Sikora z Katedry Fizyki na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Program studiów oferowanych przez Politechnikę Krakowską na kierunku informatyka materiałowa jest wszechstronny i nowoczesny. Absolwenci opanują metody numeryczne i obliczeniowe oraz umiejętność implementacji algorytmów w językach C++ i Python, będą umieli badać zachowania materiałów w różnych warunkach przy pomocy symulacji komputerowych, nabędą znajomość podstaw fizyki, chemii, materiałoznawstwa, specjalistycznych zagadnień z zakresu technologii nowoczesnych materiałów, repozytoriów danych materiałowych i metod badania materiałów, będą także przygotowani do analizy dużych zbiorów danych. Na studentów czeka szeroka gama przedmiotów do wyboru, a także dobrze przygotowana kadra i świetnie wyposażone laboratoria. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki aktywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym, dzięki czemu zaoferuje studentom ciekawe praktyki w firmach związanych z nowoczesnymi materiałami i narzędziami informatycznymi.

Obowiązkowym przedmiotem w rekrutacji  na informatykę materiałową jest matematyka. W rekrutacji będzie się liczyć także matura z tzw. przedmiotu charakterystycznego (tu do wyboru: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka albo chemia), a w przypadku absolwentów techników pod uwagę może być wzięty wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy (może z tego skorzystać technik automatyk, dźwięku, elektronik, elektroniki i informatyki medycznej, elektroniki medycznej, elektryk, energetyk, informatyk, technik kryminalistyki, łączności, metrolog, programista, teleinformatyk oraz technik telekomunikacji).

Energetyka jądrowa na studiach II stopnia

Nowością w ofercie studiów magisterskich na PK w roku akademickim 2024/2025 będzie kierunek energetyka jądrowa (nabór na studia II stopnia zimą 2025 roku). To kolejny krok w rozwoju oferty PK w tym obszarze wiedzy, po tym, jak sprawdziło się uruchomienie – od tego roku akademickiego – specjalności „energetyka jądrowa” na II stopniu studiów na kierunku energetyka. – Nowa specjalność cieszyła się dużym zainteresowaniem, a to kolejny argument za tym, by rozwijać naszą ofertę, bo potrzeby rynku pracy i branży energetycznej, związane z energetyką jądrowa będą coraz większe. Budowa elektrowni atomowej to wymóg i kwestia czasu, specjaliści wykształceni na kierunku energetyka jądrowa będą mogli pracować zarówno w tym obszarze energetyki, jak w przy projektach z obszaru energetyki konwencjonalnej, ciepłownictwa czy odnawialnych źródeł energii. Będą posiadali równie bogatą wiedzę i umiejętności jak studenci kierunku energetyka rozszerzoną o kwestie bezpieczeństwa obsługi bloków jądrowych, reaktorów i promieniotwórczości – mówi dr hab. inż. Artur Cebula z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK. Kształcenie na kierunku energetyka jądrowa Politechnika Krakowska planuje prowadzić we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Znakomitą okazją do poznania pełnej oferty PK na nowy rok akademicki będzie Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej, który odbędzie się już w najbliższy piątek 19 kwietnia 2024 w godz. 10-15 na kampusie głównym uczelni przy ul. Warszawskiej 24. Politechnika zaprosi do laboratoriów i sal wykładowych oraz na spotkania z wykładowcami i studentami. Pokaże najciekawszy sprzęt i stanowiska badawcze, zaprosi na naukowe pokazy (m.in. z udziałem Robocopa, strzelających kondensatorów, kinetycznego łamacza kości)  z odrobiną naukowej magii i wirtualnej rzeczywistości. Będą też ciekawe gry i konkursy z nagrodami czy akcje ekologiczne (np. sadzenia roślin czy zamiany kajaka w mini ogród warzywny). Na gości Dnia Otwartego na dziedzińcu uczelni czekać będzie strefa relaksu i gastro, a odpoczynek umili muzyka grana na żywo przez politechniczne Radio Nowinki. Podczas swojego Dnia Otwartego Politechnika włączy się też w kampanię „Dziewczyny na politechniki” i zaprosi na spotkania z inspirującymi naukowczyniami i studentkami.

Szczegółowy program Dnia Otwartego

Więcej informacji na stronie głównej uczelni