Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Regulamin

Regulamin Portalu eurostudent.pl


§ 1 Definicje

1.    Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Portalu eurostudent.pl, w tym w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania na Portalu eurostudent.pl tekstów, zdjęć oraz komentarzy Użytkowników, uczestnictwa w forum, wymianie informacji, umieszczaniu opinii, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania mailingów.

2.    Właściciel Portalu eurostudent.pl/Administrator – oznacza Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs Spółka Jawna z siedzibą w (30-149) Krakowie, ul. Balicka 136, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187660, NIP: 676-10-31-773.

3.    Portal eurostudent.pl – oznacza serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć oraz komentarzy, prowadzony przez Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs Spółka Jawna pod aktualnym adresem elektronicznym www.eurostudent.pl.

4.    Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

5.    Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U 2013, poz.1422).

6.    Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

7.    Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 


§ 2 Postanowienia ogólne

1.    Korzystanie z Portalu eurostudent.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2.    Dostęp do Portalu eurostudent.pl oraz do komentarzy pod zamieszanymi tam artykułami posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej.

3.    Żaden Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco podobnym do loginu innego Użytkownika.

4.    Użytkownicy Portalu eurostudent.pl umieszczają treści, zdjęcia, informacje, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator Portalu eurostudent.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Portalu eurostudent.pl (Artykuły, Forum, Tablica Ogłoszeń, Komentarze, Obrazkowo) ani za ewentualne konsekwencje czy szkody z nich wynikające.

5.    Użytkownik Portalu eurostudent.pl poprzez umieszczenie treści, komentarzy, informacji i opinii na stronach Portalu eurostudent.pl wyraża zgodę na publikowanie tych treści, oświadczając jednocześnie, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych zdjęć i treści.

6.    Zabrania się umieszczania w zasobach Portalu eurostudent.pl materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., oraz propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy itp. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przekazów reklamowych ani jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

7.    Administrator Portalu eurostudent.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego usuwania treści, o których mowa w pkt 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu eurostudent.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

8.    Administrator Portalu eurostudent.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu eurostudent.pl oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

 

§ 3 Prawa autorskie

1.    Prawa autorskie do treści publikowanych na stronach Portalu eurostudent.pl posiada Właściciel Portalu eurostudent.pl oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na stronach Portalu eurostudent.pl.

2.    Portal zawiera dokumenty chronione Ustawą o prawie autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Portalu eurostudent.pl wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Portal eurostudent.pl i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim.

3.    Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie w dowolny sposób informacji umieszczonych na Portalu eurostudent.pl lub jakichkolwiek jego elementów bez pisemnej zgody Właściciela Portalu eurostudent.pl.

 

§ 4 Konto Użytkownika

1.    Każdy Użytkownik ma prawo do bezpłatnego założenia na Portalu eurostudent.pl konta Użytkownika poprzez rejestrację z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.eurostudent.pl.

2.    Użytkownik ma prawo do bezpłatnej edycji, modyfikowania i weryfikowania zawartości swojego konta.

3.    Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

4.    Założenie przez Użytkownika konta oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Portal eurostudent.pl.

5.    Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje konto w Portalu eurostudent.pl, a w szczególności za wszystkie działania przeprowadzone z jego użyciem. Użytkownik nie powinien udostępniać danych identyfikacyjnych swojego konta (login i hasło) osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt Administratorowi.

6. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji z pomiędzy portalem eurostudent.pl a użytkownikiem, a w szczególności: wysyłania informacji o promocjach, konkursach adresowanych dla użytkowników portalu eurostudent.pl. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji objętych zgodą lub udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania.


§ 5 Lista mailingowa

1.    Lista mailingowa (newsletter) jest bezterminową usługą mającą na celu informowanie Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o aktualnych wydarzeniach z życia studenckiego oraz zmianach dotyczących Portalu eurostudent.pl, a w szczególności takich jak nowe elementy Portalu eurostudent.pl, konkursy, uaktualnienia.

2.    Lista mailingowa może być również wykorzystana do rozpowszechniania treści reklamowych, na co Użytkownik wyraża zgodę podczas dokonywania zapisu na listę.

3.    Zapisanie się na listę, korzystanie i wypisanie się z niej jest bezpłatne.

4.    Warunkiem korzystania z listy jest wypełnienie formularza i podanie ważnego, adresu poczty elektronicznej Użytkownika.

5.    Każdy Użytkownik subskrybujący newsletter może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy wpisać adres e-mail do formularza newslettera znajdującego się na stronie głównej Portalu eurostudent.pl oraz zaznaczyć opcję „Wypisz” i postępować zgodne ze wskazówkami.

6. Dane zapisane w bazie listy mailingowej będą przetwarzane na podstawie RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.

7. Osobom zapisanym do bazy listy mailingowej, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

§ 6 Forum dyskusyjne

1.    Każdy Użytkownik forum dyskusyjnego musi przestrzegać ogólnie przyjętej netykiety w kontaktach z innymi Użytkownikami.

2.    Użytkownicy mają prawo do wyrażania swoim myśli i poglądów. Zakazane jest stosowanie treści obraźliwych, wysyłanie komercyjnych ogłoszeń oraz reklam.

3.    W celu przekazywania swoich emocji, dozwolone jest używanie emotikonek.

4.    Administrator Portalu eurostudent.pl zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania postów niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.    W razie powtarzającego się łamania zapisów Regulaminu i nie reagowania na ostrzegawcze komunikaty, wobec Użytkownika będą wyciągane konsekwencje z usunięciem konta na Portalu eurostudent.pl włącznie, co pociąga za sobą uniemożliwienie korzystania ze wszystkich usług Portalu eurostudent.pl.


§ 7 Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Właściciel Portalu eurostudent.pl. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez inny podmiot działający na zlecenie Administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w celach i zakresie związanym z działalnością Portalu eurostudent.pl.

2.    Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny. Użytkownikom Portalu eurostudent.pl udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.

4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

5.  Wszelkie oświadczenia należy kierować na adres Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs Spółka Jawna, ul. Balicka 136, 30-149 Kraków.

 

§ 11 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu eurostudent.pl

1.    Do korzystania z Usług w Portalu eurostudent.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

 

§ 12 Polityka prywatności

1.    Portal eurostudent.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2.    Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3.    Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4.     Administrator Portalu eurostudent.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do konta Użytkownika; utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5.    Portal eurostudent.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Portalu eurostudent.pl(poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6.    Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7.    Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Portalu eurostudent.pl.

8.    Pliki (cookies) z których korzysta Portal eurostudent.pl (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.

9.    Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronie producenta.

§ 13 Postępowanie reklamacyjne

1.    Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu eurostudent.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2.    Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu eurostudent.pl. Administrator dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Portalu eurostudent.pl i trwały nie dłużej niż 12 (dwanaście) godzin w każdym tygodniu udostępniania Portalu eurostudent.pl.

3.    Administrator nie gwarantuje że Portal eurostudent.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

4.    Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu eurostudent.pl lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs Spółka Jawna, ul. Balicka 136, (30-149) Krakowie

5.    Administrator Portalu eurostudent.pl będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji drogą elektroniczną lub listowną na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

§ 14 Przepisy końcowe

1.    Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.

2.    Administrator Portalu eurostudent.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3.    Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.eurostudent.pl