Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kierunki studiów a potrzeby rynku pracy

Jakie wyzwania stoją przed uczelniami w kontekście szybko zmieniającego się rynku pracy i dynamicznego rozwoju nowych technologii? W jaki sposób polskie uczelnie tworzą nowe kierunki studiów i dopasowują aktualną ofertę dydaktyczną do zapotrzebowania na rynku pracy?
Na te pytania odpowiadają rektorzy wybranych uczelni.

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Politechnika Krakowska

Wobec zmian na rynku pracy i ciągłego rozwoju nowych technologii uczelnie z jednej strony muszą być dalekowzroczne w przewidywaniu potrzeb gospodarki i pracodawców, a z drugiej elastyczne w organizacji procesu kształcenia. Ważne, żeby szkoły wyższe przygotowywały absolwentów do uczenia się przez całe życie, dawały solidną wiedzę i umiejętności, które będą podstawą wieloletniej aktywności zawodowej, ale też uczyły samodzielności w myśleniu i kreatywności w działaniu.
Na Politechnice Krakowskiej bardzo pomaga nam w tym niezwykle szeroka współpraca z firmami
reprezentującymi wszystkie branże inżynierskie. Specjaliści z tych firm uczestniczą w tworzeniu
programów studiów i wytyczaniu nowych kierunków kształcenia.

W tym roku akademickim uczelnia, korzystając właśnie ze wsparcia partnerów przemysłowych i własnych wszechstronnych analiz trendów rynkowych, mogła zaproponować takie nowe kierunki i specjalności, jak m.in.: energetyka jądrowa, elektromobilność, additive manufacturing, technologie przemysłu 4.0, a także automatyzacja logistycznych systemów transportowych. W przyszłym roku zaproponujemy kolejne nowości, m.in. ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju czy informatykę materiałową. Jednocześnie wdrażamy pionierską na polskim rynku edukacyjnym ofertę mikrokursów i mikroszkoleń, certyfikowanych mikropoświadczeniami opartymi na technologii blockchain. Jest to możliwe dzięki stworzeniu przez uczelnię – we współpracy z firmą DotConnect – innowacyjnego projektu edukacyjnego pod nazwą „Skillchain”. Pozwoli on na potwierdzanie konkretnych umiejętności nabytych przez uczestników krótkich form edukacyjnych oferowanych przez PK. Podczas tych zajęć przekazujemy naszym studentom i doktorantom wiedzę i konkretne umiejętności inżynierskie. Zdobyte w tak szybki, ukierunkowany sposób umiejętności zawodowe będą poświadczane w technologii blockchain, czyli przez powszechnie honorowany cyfrowy dowód, którym uczelnia gwarantuje wiarygodność mikropoświadczenia i jakość nabytej przez jego posiadacza wiedzy.

Musimy stale znajdować sposoby, by optymalnie łączyć takie nowe formy kształcenia z tradycyjną ofertą studiów I i II stopnia. Dla tych tradycyjnych form musimy wspólnie z całym środowiskiem akademickim w Polsce wypracować nowe, mniej sztywne procedury, dzięki którym powoływanie nowych kierunków i modyfikacje programów kształcenia będą odbywać się szybciej i bardziej elastycznie niż obecnie.


prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Uniwersytet Wrocławski

 

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga od uczelni ciągłego weryfikowania aktualizowania oferty dydaktycznej, aby zapewnić absolwentom jak najlepszy zawodowy start. Projektowanie programów nowych kierunków studiów modyfikowanie już istniejących jest poprzedzone konsultacjami radami interesariuszy zewnętrznych, skład których wchodzą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego (tym absolwenci).

Jednocześnie Uniwersytet Wrocławski rozwija ofertę dydaktyczną poprzez propagowanie zindywidualizowanych form kształcenia, jak np. tutoring. – Zdajemy sobie sprawę, że innowacyjnym świecie, którym technologie stają na pierwszym miejscu, powrót do relacji mistrz–uczeń może być wyzwaniem, jednak dla wielu młodych ludzi – niezwykle wartościową alternatywą – podkreśla prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziś nacisk na kompetencje społeczne staje się bardzo istotny. dobie rozwoju nowych technologii sztucznej inteligencji (AI) kształtowanie właściwych postaw nabiera coraz większego znaczenia. – Kształcąc twarde kompetencje rynkowe, nie możemy zapominać tym, że przede wszystkim kształcimy człowieka, który powinien elastycznie, otwarcie, wiarą siebie podchodzić do wyzwań, przed którymi postawi go życie – uważa prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski oferuje swoim studentom zarówno atrakcyjne kierunki kształcenia, jak również bogatą ofertę ogólnouniwersyteckich przedmiotów ponadprogramowych, realizowanych wspólnie otoczeniem społeczno-gospodarczym, których tematyka dotyczy m.in. planowania kariery zawodowej, rozwijania różnych form przedsiębiorczości czy doskonalenia cenionych przez rynek pracy kompetencji miękkich.

Na wielu kierunkach studiów nowoczesne technologie są płynnie włączane proces edukacyjny, np. na Wydziale Prawa, Administracji Ekonomii wykorzystujemy technologię Virtual Reality (VR) na zajęciach kryminalistyki. Technologia VR stosowana jest również kształceniu kompetencji
komunikacyjnych czy negocjacyjnych pedagogów, którzy dodatkowo korzystają nowocześnie wyposażonych pracowni metodycznych. jakości nauczania decyduje jednak przede wszystkim kadra badawczo-dydaktyczna – podkreśla prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przykładowo na Wydziale Prawa, Administracji Ekonomii są to praktycy: sędziowie, adwokaci, radcy prawni, notariusze biegli rewidenci. Doświadczenie praktyczne kadry dobrze sprawdza się przy budowaniu programów nauczania, także procesie edukacji studentów (Uniwersytecka Poradnia Prawna; symulacje rozpraw sądowych czy sala VR).

Na Wydziałach Chemii, Fizyki, Geografii, Informatyki czy Biotechnologii pracują naukowcy doceniani świecie nauki, uczestniczący badaniach, zdobywcy grantów NCN innych funduszy czy nagród ministerialnych. Rozwijają się kierunki pedagogiczne czy filologiczne, podążające za potrzebami lokalnego rynku pracy (np. koreanistyka).

elastyczny bardzo zindywidualizowany sposób planowana jest oferta dydaktyczna informatyki. Pod koniec każdego roku akademickiego pracownicy przygotowują listę propozycji przedmiotów, które mogą poprowadzić kolejnym roku. Taka oferta jest poddawana głosowaniu
studentów, następnie – na podstawie wyników głosowania – podejmowane są decyzje, które przedmioty będą prowadzone. Oferta ta jest też uzupełniana przedmiotami proponowanymi we współpracy firmami, które czekają na naszych absolwentów.

Dzięki sojuszowi ARQUS, którym Uniwersytet Wrocławski uczestniczy razem 8 innymi europejskimi uczelniami, nasi studenci, doktoranci pracownicy naukowo-dydaktyczni mają szansę rozwijać swoje zainteresowania pasje badawcze międzynarodowym środowisku. – Myśląc jak najlepszym przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, nie możemy zapominać wielkiej roli nauczycieli akademickich. Poszerzamy rozwijamy dla nich ofertę wewnętrznych kursów szkoleń – dodaje prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Kształcenia na Odległość oferuje nauczycielom akademickim wartościowe kursy szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne obszarach m.in.: dydaktyki metodyki e-learningu, multimediów dydaktyce oraz wykorzystania digital storytellingu pracy nauczyciela.

roku akademickim 2024/25 zaplanowano na Uniwersytecie Wrocławskim uruchomienie nowych kierunków, co jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Niektóre kierunki powiązane są kompetencjami miękkimi, tak pożądanymi różnych sferach zarządzania (np. kierunek
sztuka przekładu: twórcze pisanie krytyka literacka). Inny kierunek powstał związku intensywnym rozwojem logopedii. Dotychczasowe kształcenie systemie podyplomowym zostanie poszerzone – zgodnie rekomendacją Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – 5-letnie jednolite studia magisterskie. ten sposób powstaje kierunek logopedia, który przygotuje tak potrzebnych dziś specjalistów.

Uniwersytet Wrocławski każdym rokiem poszerza także ofertę programów studiów języku angielskim. Zostaną uruchomione 4 nowe programy studiów tym właśnie języku.

działalności podmiotów publicznych, strategiach, agendach realizowanych na szczeblach międzynarodowym unijnym kwestie zrównoważonego rozwoju, powstrzymania zmian klimatycznych, gospodarki obiegu zamkniętym czy sprawiedliwości ekologicznej zajmują priorytetowe pozycje. Coraz większa jest również świadomość ekologiczna społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia. rezultacie rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę zakresu regulacji prawnych dotyczących ochrony korzystania ze środowiska, tym zmian klimatycznych, zielonej transformacji, przekształcenia gospodarek nowoczesne, zasobooszczędne konkurencyjne. Odpowiedzią na te potrzeby jest kierunek LL.B. International and European Environmental Law.

Pamiętajmy, że dobie łatwo dostępnych informacji wiedzy szczególnie cenne absolwentów kierunków eksperymentalnych stają się umiejętności praktyczne. Współczesny rynek pracy oczekuje np. od absolwentów biotechnologii znajomości zaawansowanych technik laboratoryjnych równocześnie otwartości/gotowości/kompetencji do opanowania kolejnych nowych technologii. Wchodzenie na biotechnologiczny rynek pracy (zarówno przemyśle, jak i w badaniach) wymaga nie tylko umiejętności czysto zawodowych, ale również kreatywności, przy równoczesnej świadomości wyzwań etycznych związanych danym zawodem. Nieodzowną częścią programów studiów biotechnologicznych stają się zatem przedmioty tematyce etyki zawodach biomedycznych.

Podsumowując, Uniwersytet Wrocławski stale kładzie duży nacisk na jakość edukacji zakresie wiedzy oraz umiejętności.