Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Słownik CSR

Odpowiedzialny Biznes obejmuje znaczeniem wiele pojęć, dlatego warto przybliżyć choć niektóre zagadnienia.

Inwestycje społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investment; Sustainable Investment). Jak odpowiedzialnie inwestować? Do wyboru mamy przynajmniej trzy typy inwestycji: inwestycje uwzględniające szczegółowe przeglądy etyczne, oparte na zasadach całościowego zarządzania odpowiedzialnością w firmie. Możemy również mówić o inwestycjach, przy których stosowana jest polityka wykluczeń w oparciu o zasady etyczne (np. brak współpracy z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w produkcję broni). Trzeci typ inwestycji odpowiedzialnych społecznie polega na zaangażowaniu spółek w różnorodne programy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
Kampania społeczna. Działania organizowane na dużą skalę, skierowane na zmianę postaw lub zachowań określonej grupy ludzi za pomocą mediów jako nośnika przekazu. Celem kampanii powinno być nie tylko zwrócenie uwagi na dany problem i zrobienie szumu informacyjnego, ale również wsparcie działań służących zmianie postaw, realizowanych w ramach marketingu społecznego. Przy realizacji kampanii społecznej najczęściej biorą udział różne podmioty: biznes, media, organizacje społeczne, instytucje państwowe. Bardzo ważny jest wiarygodny i rzetelny komunikat.
 
Kodeks etyczny (Code of Ethics; Code of Value; Code of Conduct). Dokument definiujący zestaw podstawowych wartości, przyjętych przez firmę jako jej kod postępowania. W tym dokumencie ujęte są również standardy postępowania firmy i jej pracowników wobec różnych grup interesariuszy, wynikające konsekwentnie z przyjętych wartości. Zawartość kodeksu etycznego danej firmy zależy od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 
Marketing zaangażowany społecznie (Cause Related Marketing). Działanie komercyjne prowadzone przez daną firmę, którego istotą jest łączenie celów marketingowych firmy (np. sprzedaż) a rozwiązywaniem konkretnego problemu społecznego. Narzędzie tego typu umożliwia wykreowanie produktu, usługi lub wizerunku firmy i pozwala na realizowanie celów – strategia win-win. Marketing zaangażowany społecznie ma docelowo przynosić korzyść wspieranej sprawie lub organizacji społecznej.
 
Nadzór korporacyjny (Corporate Governance). System formalnych i nieformalnych zasad działania, procedur i struktur, za pomocą których rada nadzorcza spółki nadzoruje i kieruje działaniami spółki mając na względzie interes akcjonariuszy. Nadzór korporacyjny stanowi instrument określający i umożliwiający efektywne relacje pomiędzy członkami rady nadzorczej a dyrektorami spółki oraz akcjonariuszami, którym służą. Docelowo ma zapewnić niezbędną dla rozwoju przedsiębiorstwa równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych oraz maksymalizować długotrwałą wartość spółki dla dobra jej akcjonariuszy. Liczne badania uniwersyteckie wykazały istnienie silnej korelacji pomiędzy nadzorem korporacyjnym a działaniem spółki. W szczególności badania te wykazały, że spółki z silnym nadzorem korporacyjnym generują lepsze długoterminowe zyski dla akcjonariuszy, są bardziej dochodowe i bardziej stabilne oraz są mniej podatne na dokonywanie oszustw lub innych nieuczciwych działań. Poprawienie nadzoru korporacyjnego spółki jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, za pomocą których inwestorzy instytucjonalni i długoterminowi akcjonariusze mogą przedstawić swoje opinie zarządowi, a tym samym ochronić i wspierać swoje długoterminowe interesy.
 
Odmaterializowanie produkcji. Strategia dla nowej polityki ekologicznej, według której osiągnięcie faktycznej poprawy stanu środowiska przyrodniczego jest uzależnione od redukcji przepływów materiałowych w skali globalnej. Wiąże się to z koniecznością zwiększania wydajności zasobów, np. poprzez wyższą efektywność zużycia energii, czyli proekologiczną restrukturyzację gospodarki.
 
Przedsiębiorstwo jako obywatel (Corporate Citizenship).Odpowiedzialność wobec społeczności, w której działa dane przedsiębiorstwo jest równie istotna jak odpowiedzialność finansowa wobec akcjonariuszy i właścicieli; określenie na nowo społecznego „przyzwolenia na działanie” (licence to operate), które obejmuje prawa i obowiązki wobec społeczeństwa.
 
Rozwój zrównoważony / ekorozwój (Sustainable Development). Proces obejmujący przemiany społeczne i gospodarcze, w którym – w celu równoważenia szans w dostępie do środowiska poszczególnych społeczeństw i ich obywateli, zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń – następuje integrowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
 
Wolontariat pracowniczy (Corporate Volunteering). Polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność wolontariacką na rzecz organizacji społecznych bądź lokalnego środowiska.