Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Świadczenia dla studentów w pigułce

Rozpoczynając studia, często nie jesteśmy świadomi, jakie wsparcie oferuje nam uczelnia inne podmioty.

Już od pierwszego roku studiów możemy liczyć na następujące świadczenia:

  •  stypendium socjalne,
  •  stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  •  stypendium rektora,
  •  zapomogę.

Stypendium socjalne przysługuje studentom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej. Decydującym kryterium jest dochód na osobę rodzinie. Próg dochodowy ustala uczelnia, ale zazwyczaj jest on na maksymalnym poziomie, który ostatnim semestrze wynosił 1051,70 zł netto.

 

Każda uczelnia ustala wzór wniosku tryb ubiegania się stypendia, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego warto zapoznać się procedurami obowiązującymi na danej uczelni wymaganymi dokumentami, bowiem ich zgromadzenie wymaga czasu.

Stypendium dla osób niepełnoprawnych przyznaje się osobom, które mają aktualne orzeczenie niepełnosprawności, orzeczenie stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia im równoważne.

Stypendium rektora przyznaje się za wyróżniające wyniki nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. przypadku studentów roku studiów stopnia lub jednolitych magisterskich takie stypendium może uzyskać osoba, która jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego tytuł mistrza
Polski danym sporcie.

Zapomoga jest jednorazowym świadczeniem dla osób, które znalazły się przejściowo trudnej sytuacji, jak np. śmierć bliskiej osoby, nieszczęśliwy wypadek czy działanie siły wyższej (pożar, powódź). Nie ma zamkniętego katalogu warunków przyznania zapomogi, każda sytuacja jest oceniana indywidualnie przez właściwy organ uczelni (np. komisję stypendialną).

Każda uczelnia ustala wysokość stypendiów we własnym zakresie, stąd między uczelniami mogą występować istotne różnice zarówno zakresie wysokości, jak procedury przyznawania stypendiów. Stąd przed rozpoczęciem roku akademickiego należy dokładnie zapoznać się procedurami na swojej uczelni. Stypendia są przyznawane zarówno na uczelniach publicznych, jak niepublicznych.

Warto również mieć na uwadze, że wsparcie studentom oferują nie tylko uczelnie, ale także inne podmioty, m.in. lokalne samorządy (gminy, powiaty) czy fundacje. Informacji należy szukać zarówno mieście, którego student pochodzi, jak i w mieście, którym studiuje.

Ponadto banki oferują kredyty studenckie na preferencyjnych warunkach, które zapewniają comiesięczne wypłaty na utrzymanie. Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się dopiero po zakończeniu studiów; istnieje także możliwość umorzenia całości lub części kredytu określonych przypadkach.

Marek Konieczny
radca prawny