Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Szkolnictwo wyższe: co wniesie nowa ustawa?

W dniach 19-20 września 2017 r. obradował w Krakowie Narodowy Kongres Nauki. Udział w nim wzięli rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele samorządów studenckich, media. W trakcie Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ustawa 2.0

Głównym punktem Kongresu była prezentacja założeń Ustawy 2.0, która pełni istotną rolę nowej „konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego, obejmującej całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Narodowy Kongres Nauki dał także początek konsultacjom projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę poświęcono nie tylko wystąpienia i panele, ale także seminaria, na których była okazja do zgłoszenia uwag i propozycji odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy.

Po Narodowym Kongresie Nauki i przedstawieniu założeń Ustawy 2.0, przewidziany jest dwumiesięczny okres konsultacji projektu, po którym zostanie on skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Narodowy Kongres Nauki jest podsumowaniem wielomiesięcznej, wyjątkowej debaty środowiskowej. Rozpoczęła się ona ponad rok temu rozpisaniem konkursu na projekty założeń do ustawy. Od października 2016 do czerwca 2017 r. w dziewięciu ośrodkach akademickich odbyły się konferencje programowe NKN, poświęcone kolejnym obszarom problematyki, związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego. Odbyło się również wiele poświęconych tej problematyce spotkań, debat i konsultacji. Podczas obrad w Krakowie omówiono najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Gdzie największe zmiany

Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi takie tematy, jak: umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego, propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych, zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną, ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej, dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami oraz ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.