Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie został przyjęty jednogłośnie w poczet członków CIRIEC International

Dnia 29 kwietnia 2022 roku Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie został jednogłośnie przyjęty w poczet członków CIRIEC International podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia. Celem CIRIEC jest podejmowanie i promowanie gromadzenia informacji, badań naukowych oraz publikowanie prac dotyczących sektorów gospodarki i działań zorientowanych na służbę dla ogólnego interesu społeczeństwa.
„To dla nas wielki zaszczyt, móc rozpocząć oficjalnie współpracę z międzynarodowym Stowarzyszeniem CIRIEC. Członkostwo w ramach tej organizacji daje obu stronom nowe możliwości w zakresie pozyskiwania wartościowych kontaktów oraz współpracy na linii nauka-biznes, zarówno z organizacjami i przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowymi z całego świata” – mówi JM Rektor UR, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.
CIRIEC (International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy) z siedzibą w Liege / Belgia, to Międzynarodowe Centrum Badań i Informacji o Gospodarce Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej. Jest to pozarządowa, międzynarodowa organizacja naukowa. CIRIEC zrzesza firmy, stowarzyszenia i organizacje gospodarki publicznej, ekonomii społecznej i spółdzielni oraz osoby zainteresowane tymi dziedzinami. Stowarzyszenie z jednej strony realizuje cele naukowe, a z drugiej służy międzynarodowej wymianie nauki i praktyki w tych sektorach gospodarki. CIRIEC regularnie organizuje kongresy, konferencje i seminaria oraz publikuje wyniki swoich badań. CIRIEC nadzoruje pracę międzynarodowych organów naukowych (rady doradcze, komisje, grupy robocze), które prowadzą różne projekty badawcze na tematy interesujące CIRIEC i jej członków. CIRIEC wydaje różne publikacje z wynikami własnych projektów badawczych i komisji badawczych realizowanych na rzecz osób trzecich. CIRIEC stara się myśleć przyszłościowo i wspierać decydentów i praktyków, a także podmioty społeczeństwa obywatelskiego, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, w opracowywaniu alternatywnych opcji politycznych.
Głównym obszarem działalności członków CIRIEC są badania naukowe i informacje o interesie ogółu społeczeństwa, dobru wspólnym i tzw. ekonomii wspólnotowej (gospodarka publiczna, ekonomia społeczna i system spółdzielczy), we wszystkich możliwych sektorach gospodarki. Udział w działaniach i pracach CIRIEC jest całkowicie dobrowolny. W zamian, badacze inwestujący w sieć CIRIEC mogą mieć pewność, że spotkają się z kolegami – specjalistami w interesujących ich tematach, mogąc porównać w ten sposób różne punkty widzenia oraz docelowo opublikować wyniki wspólnej pracy naukowo – badawczej.
Zakres przedmiotowy organizacji obejmuje:
• Działania państwa oraz władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie gospodarki (polityka gospodarcza, regulacje)
• Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
• Przedsiębiorstwa publiczne i mieszane na poziomie krajowym, regionalnym i gminnym
• „Ekonomię społeczną” (spółdzielnie, organizacje non-profit itp.)
W tych dziedzinach CIRIEC rozwija działania interesujące zarówno dla menadżerów, jak i badaczy, oferując możliwości wzajemnego kontaktowania się, wymiany poglądów i kooperacji gospodarczej.
„Główną korzyścią, jaką uzyska Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja z członkostwa w CIRIEC, będzie możliwość wymiany kontaktów w formule przekrojowej, czy też transsektorowej, tj. pomiędzy praktykami z różnych obszarów, jak również decydentami polityki publicznej i środowiskiem akademickim. Te osoby na co dzień wymieniają się w ramach partnerstwa różnymi pomysłami, argumentami oraz rozwiązaniami, ważnymi w aspekcie interesu ogólnego, czyli dobra wspólnego, działając w swoich firmach i organizacjach. Daje to nieprawdopodobne możliwości współdziałania na wielu polach oraz osiągania wymiernej wartości!” – stwierdza JM Rektor UR.
Elementem zasługującym na uwagę, jeżeli chodzi o uczestniczenie w ramach Stowarzyszenia CIRIEC, są różnego rodzaju kongresy, konferencje i seminaria, na których prezentowane są różne projekty i ich finalne realizacje. Dzięki temu uczymy się i dzielimy dobrymi praktykami!
Dodatkowe korzyści z członkostwa w CIRIEC, jakie zyska nasza Uczelnia, to:
• Bezpłatny i nieograniczony dostęp do bazy około 20 000 dokumentów, poprzez wielojęzyczną platformę pn. „Agora użyteczności publicznej i ekonomia społeczna”
• Otrzymywanie okresowych, spersonalizowanych wiadomości dotyczących działań CIRIEC oraz jej członków i partnerów
• Obniżenie opłat rejestracyjnych na niektóre wydarzenia organizowane przez CIRIEC
• Zmniejszenie opłat za prenumeratę przeglądu naukowego CIRIEC, tj. Roczniki Ekonomii Publicznej i Spółdzielczej
• Globalny i aktualny dostęp do wielu dostępnych kolekcji czasopism i gazet za pośrednictwem Centrum Dokumentacji CIRIEC
• Reprezentowanie interesów na europejskim poziomie, poprzez ciągły dialog z decydentami w instytucjach europejskich oraz poprzez aktywny i konstruktywny wkład w oficjalne grupy robocze i Fora Komisji
• Dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk związanych z obszarami działalności CIRIEC, jej członkami oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami
• Dostęp do komisji naukowych i grup roboczych CIRIEC
• Regularna aktualizacja profilu w CIRIEC
Jak wskazuje JM Rektor UR – „Uniwersytet podejmując wyzwania w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa środowiska i bezpieczeństwa żywności, kreuje i tworzy rozwiązania umożliwiające racjonalne gospodarowanie wszystkimi zasobami, którymi może dysponować człowiek. Mogą być one przyczynkiem szerokiej współpracy międzynarodowej, dla dobra nie tylko lokalnych, ale także globalnych społeczności”.
CIRIEC tworzy sieć zarówno firm / organizacji, jak i ekspertów zainteresowanych działalnością gospodarczą, zorientowaną na interes ogólny i zbiorowy. W różnych krajach na całym świecie sieć CIRIEC składa się z jednej strony z krajowych sekcji i członków kolektywnych, a z drugiej strony z naukowców działających w krajowych i/lub międzynarodowych grupach badawczych pod auspicjami CIRIEC. W ten sposób CIRIEC może działać jako platforma wymiany informacji i doświadczeń w duchu współpracy decydentów, praktyków, menadżerów i naukowców. CIRIEC International może być również postrzegany jako „centrum”, które służy łączeniu naukowców, uniwersytetów, menadżerów i różnych interesariuszy.
Sieć naukowa CIRIEC obejmuje zarówno członków międzynarodowych organów naukowych, jak i komisji / rad naukowych, powołanych przez sekcję krajową. W sumie jest to około 750 multidyscyplinarnych ekspertów z 62 krajów, m.in.: Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Cypr, Ekwador, Francja, Grecja, Irlandia, Japonia, Meksyk, Portugalia, Rumunia, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Tunezja, Turcja, Wenezuela.
CIRIEC działa w wielu sektorach, w szczególności we wszystkich związanych z usługami publicznymi (infrastruktura i usługi ważne dla obywateli oraz przedsiębiorstw), ale także w sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym oraz zdrowia, gdzie tańsze i bardziej efektywne z makroekonomicznego punktu widzenia jest działanie zbiorowe i/lub w spółdzielniach oraz towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych.
„Warto nadmienić, iż Pani Barbara Sak – Dyrektor Zarządzająca CIRIEC oraz Pani Heidrum Maier – Sekretarz Generalna CIRIEC, są blisko zaprzyjaźnione z Krakowem i znają problematykę naszego miasta oraz uczelni wyższych. Dodatkowo Pani Heidrum Maier była prelegentką na zaproszenie Organizatorów podczas VI Forum Green Smart City w 2021 roku, organizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” – dodaje JM Rektor UR.
Tymczasem już wkrótce nasza delegacja z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zagości podczas 33. Międzynarodowego Kongresu CIRIEC, który odbędzie się w dniach 13-15.06.2022 w Walencji. Celem wyjazdu jest nawiązanie nowych kontaktów, wymiana spostrzeżeń i pomysłów na współpracę, jak również zasięgnięcie opinii od osób z innych krajów i kultur, którzy stoją przed podobnymi wyzwaniami, co polskie uczelnie. Dzięki temu możemy uczyć się od ekspertów z innych sektorów i branż oraz wykorzystywać ich doświadczenie do swoich działań. O szczegółach wyjazdu i jego efektach będziemy oczywiście informować!
Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie nasza Uczelnia rozwinie silną i owocną współpracę, mającą na celu rozwój sieci CIRIEC w Europie Wschodniej, dzięki wiedzy i doświadczeniu Władz Uczelni oraz jej Pracowników!
Więcej na temat CIRIEC znajdziesz TUTAJ https://www.ciriec.uliege.be/en/