Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Monitoring losów absolwentów – skorzystaj z nowego portalu.

W chwili obecnej ukończenie studiów traktowane jest warunek niezbędny do odniesienia sukcesu, znalezienia ciekawego zajęcia, które zapewni satysfakcję i lepszy poziom życia.
Zainteresowanie studiami wyższymi utrzymujące się od wielu lat w naszym kraju w zasadniczy sposób zmienia strukturę naszego społeczeństwa. Przybywa specjalistów w różnych dziedzinach, z wykształceniem zarówno humanistycznym, medycznym, przyrodniczym, technicznym.

Szkoły wyższe podejmują liczne działania w celu podniesienia atrakcyjności oferowanych studiów. Wprowadzają nowe kierunki, powoli zmieniając tradycyjne uczelnie o dotychczas mocno sprofilowanych kierunkach w uczelnie o charakterze uniwersyteckim.

Zmiany te pozwalają również na łatwiejszy dostęp do uczelni kandydatom na studia.
Jest to zgodne z ideą polskiego szkolnictwa wyższego, mającego za główne zadanie podniesienie standardu życia obywateli, podniesienie ich kompetencji, upowszechnienia wiedzy oraz wykorzystanie jej dla dobra publicznego.
Konsekwencją zmieniającej się struktury społeczeństwa jest duże nasycenie rynku pracy specjalistami w wielu dziedzinach, stąd pojawiła się potrzeba regularnego monitorowania aktualnych trendów w biznesie oraz w zmieniającej się rzeczywistości.
Uczelnie mają obowiązek dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy, by ułatwić studentom znalezienie pracy zgodnej z ich kwalifikacjami.
Ważnym krokiem w tym kierunku jest przedsięwzięcie jakiego podjęło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011r. zobowiązując wyższe uczelnie do monitorowania karier zawodowych absolwentów.
Wprawdzie obowiązek ten niebawem został zniesiony, ale wiele uczelni we własnym zakresie realizuje zadanie śledzenia losów swoich absolwentów.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz ze Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie realizuje projekt p.t.” Monitoring losów absolwenta w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednym z elementów projektu jest wdrożenie i upowszechnienie na uczelniach o profilu przyrodniczo-rolniczo-technicznym innowacyjnego portalu internetowego przeznaczonego do monitorowania losów zawodowych absolwentów.
Analiza badań prowadzonych przez wdrożony portal ma służyć doskonaleniu jakości kształcenia, wzbogacaniu oferty edukacyjnej w odpowiedzi na aktualne trendy gospodarcze.
Uzyskane wyniki pozwolą na analizę karier zawodowych, gromadzenie informacji dotyczących pierwszej pracy, warunków zatrudnienia, częstotliwości zmiany pracodawcy.
Portal adresowany jest do trzech grup użytkowników: pracodawców, studentów/absolwentów oraz pracowników uczelni.
Studenci/absolwenci mają regularny dostęp do aktualizowanych ofert pracy, poznają aktualne techniki rekrutacyjne, wymagania pracodawców oraz trendy na rynku pracy.
Pracownik uczelni dysponując informacjami zwrotnymi pochodzącymi z ankiet może opracować zbiorowe raporty i zestawienia, które pokazują aktualną sytuacje zawodową absolwenta oraz jego poziom satysfakcji.
Pracodawcy uzyskują kontakt do poszukiwanych pracowników dzięki zainstalowanej wyszukiwarce. Może również wyrazić swoje spostrzeżenia dotyczące absolwentów wypełniając ankietę. Opiniuje ich wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, językowe i społeczne
Wyniki te stanowią podstawę do refleksji związanej z realizowanym programem edukacyjnym danego kierunku i mogą wpływać na wprowadzanie nowych elementów programowych. Pozwalają na weryfikacje programów kształcenia oraz elastyczne przystosowanie oferty edukacyjnej uczelni do aktualnych potrzeb rynku i gospodarki.
Ze wstępnych analiz wynika, że portal cieszy się dużym zainteresowaniem, a publikowane w nim aktualności są śledzone regularnie przez wielu odbiorców.
Twórcy portalu stworzyli wygodne narzędzie ułatwiające nawiązanie relacji środowiska uczelni ( w tym studentów i pracowników naukowych) ze światem szeroko pojętego biznesu. Równie cenną zaletą tego narzędzia jest napływ aktualnych informacji zwrotnych z obu środowisk, które odpowiednio wykorzystane zredukują trudną sytuację zawodową wielu absolwentów rozpoczynających swoją karierę zawodową.
——————————————————————————————————————————-
                                                                                                                       
Bożena Opic
Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie