Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM – program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego

130 umów o współpracy z uczelniami z całej Polski, na których zrealizowano blisko 900 wykładów z udziałem ponad 40 000 studentów. Dodatkowo zorganizowanie 200 punktów informacyjnych tzw. Stref NZB dla 30 000 odwiedzających, a także przeszkolenie ok. 400 pracowników naukowych – Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w ciągu ostatnich czterech lat stał się jedną z największych inicjatyw łączących środowisko nauki z biznesem.

Głównym założeniem programu NZB jest rozwój współpracy bizne­su ze szkołami wyższymi, a jego grupami docelowymi są kadra naukowa oraz stu­denci – przyszli menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw. Program został wykreowany przez Związek Banków Polskich przy intensywnym wsparciu Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, a partnerami projektu są: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polska Izba Ubezpieczeniowa, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, SGB-Bank S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Celami programu są:

 • budowa potencjału polskiej przedsiębior­czości,

 • stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie,

 • udział w realizacji celów polskiego rządu – łączenie nauki z biznesem,

 • pogłębianie i rozpowszechnianie wzor­ców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie prze­pływu informacji pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą,

 • wsparcie w procesach sukcesji w małych i dużych przedsiębiorstwach.

Ośrodki akademickie to kolebka polskiej gospodarki. Realizując program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, głów­ny nacisk kładziemy na stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej wśród studentów, co jest gwarantem zapewnienia dopływu na rynek lepiej wykwalifikowanej i zapozna­nej z praktyką gospodarczą kadry. Nie zapo­minamy także o działaniach podnoszących kwalifikacje wykładowców akademickich, bo ich wiedza merytoryczna stanowi o jakości uczelni. – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, pre­zes ZBP. – Naszym silnym wsparciem są partnerzy programu, których know-how po­zwala budować świadome społeczeństwo. Od poziomu wiedzy dzisiejszego studenta zależy jutrzejsza konkurencyjność Polski.

Formuła programu Nowoczesne Zarządza­nie Biznesem oparta jest na realizacji wy­kładów z czterech obszarów tematycznych:

 • Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu.

 • Narzędzia e-gospodarki.

 • Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe.

 • Nowy wymiar bankowości spółdzielczej.

Równocześnie realizowane są tzw. Strefy NZB – punkty informacyjne o działalności partne­rów programu, konferencje naukowe pod patronatem programu NZB, szkole­nia pracowników akademickich oraz działania skierowane bezpośrednio do studentów.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy dzięki zaangażowaniu organizatorów i partnerów możliwe stało się:

 • Podpisanie z Parlamentem Studentów RP porozumienia na rzecz działalności mediów akademickich w Polsce.

 • Współtworzenie z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych oraz Parlamentem Studentów RP raportu „Start na rynku pracy 2016” dotyczącego przygotowania zawodowego studen­tów.

 • Uruchomienie nowego modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” realizowanego wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Fundacją GPW, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Polską Izbą Ubezpieczeń, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związkiem Banków Polskich).

 • Realizacja dwóch szkoleń dla pracowników akademic­kich. Udział w nich wzięło ok. 100 osób.


Więcej informacji o programie:

www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oczami Partnerów

Małgorzata Bielińska, dyrektor ds. edukacji Biura Informacji Kredytowej

BIK miało istotny wpływ na powstanie i rozwój programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Staramy się, aby wiedza, którą dostarczamy studentom była dla nich jak najbardziej użyteczna – nie tylko z punktu widzenia przyszłych pracowników sektora bankowego, ale przede wszystkim konsumentów korzystających z usług instytucji finansowych jak również młodych przedsiębiorców rozpoczynających aktywność w biznesie. Dzięki programowi NZB promujemy budowanie wiarygodności finansowej oraz prowadzenie bezpiecznego biznesu. Z wiedzę dotarliśmy już do kilkudziesięciu tysięcy studentów, co daje nam poczucie silnego angażowania się w budowanie świadomego i wyedukowanego społeczeństwa.


Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednym z kluczowych zadań ZUS jest prowadzenie edukacji w zakresie ubezpieczeń społecznych, a najlepszym sposobem dotarcia do naszych przyszłych klientów jest właśnie angażowanie Zakładu w różne inicjatywy oświatowe. Dzięki programowi Nowoczesne Zarządzanie Biznesem możemy być obecni na uczelniach i w ramach wykładów przekazywać studentom informacje dot. ubezpieczeń społecznych oraz zabezpieczeń emerytalnych. Dlatego nasz udział w programie traktujemy jako element budujący społeczną świadomość w zakresie oszczędzania na cele emerytalne.